×

JAK ZAMAWIAĆ?

1 Wyślij zapytanie z rysunkiem.
2 Zaakceptuj ofertę.
3 Opłać proformę.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas: sprzedaz@eurohpl.com lub serwis@eurohpl.com. Dziękujemy!

GODZINY PRACY

PON-PT 7:00 - 15:00

PYTANIA OGÓLNE

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział III Rozdział 6 Pomieszczenia higienicznosanitarne.

Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dział V §111, a następnie załącznik nr 3 do rozporządzenia: Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych.

Pełne treści do pobrania http://isap.sejm.gov.pl

§ 81

 1. Kabina natryskowa niezamknięta, stanowiąca wydzieloną część pomieszczeń natrysków i umywalni zbiorowych, powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż 0,9 m2i szerokość co najmniej 0,9 m.
 2. Kabina natryskowa zamknięta, wydzielona ściankami na całą wysokość pomieszczenia, powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż 1,5 m2i szerokość co najmniej 0,9 m oraz być wyposażona w wentylację mechaniczną wywiewną.
 3. Kabina natryskowa zamknięta, z urządzeniami przystosowanymi do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich, powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż 2,5 m2i szerokość co najmniej 1,5 m oraz być wyposażona w urządzenia wspomagające, umożliwiające korzystanie z kabiny zgodnie z przeznaczeniem.

Dz. U. Nr 75

§79.

 1. Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć, z zastrzeżeniem § 75 ust. 2, co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2dla dopływu powietrza.

§83

 1. Kabina ustępowa (ustęp wydzielony), nieprzeznaczona dla osób niepełnosprawnych, powinna mieć najmniejszy wymiar poziomy (szerokość) w świetle co najmniej 0,9 m i powierzchnię przed miską ustępową co najmniej 0,6x0,9 m w rzucie poziomym, spełniającą również funkcję powierzchni przed umywalką - w przypadku jej zainstalowania w kabinie ustępowej.

§85

 1. Ustępy ogólnodostępne w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i zakładów pracy powinny mieć wejścia z dróg komunikacji ogólnej.
 2. W ustępach ogólnodostępnych należy stosować:

            1)  przedsionki, oddzielone ścianami pełnymi na całą wysokość pomieszczenia, w których mogą być instalowane tylko umywalki,

            2)  drzwi o szerokości co najmniej 0,9 m,

            3)  drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz, o szerokości co najmniej 0,8 m, a do kabin przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,                    co najmniej 0,9 m,

            4)  przegrody dzielące ustęp damski od męskiego, wykonane jako ściany pełne na całą wysokość pomieszczenia,

            5)  miski ustępowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokości co najmniej 1 m i długości 1,10 m, ze ściankami i drzwiami o wysokości co najmniej
                 2 m z prześwitem nad podłogą 0,15 m; oddzielenia nie wymagają ustępy dla dzieci w żłobkach i przedszkolach,

            6)  wpusty kanalizacyjne podłogowe z syfonem oraz armaturę czerpalną ze złączką do węża w pomieszczeniach z pisuarem lub mających więcej niż 4 kabiny                                  ustępowe,

            7)  wentylację grawitacyjną lub mechaniczną - w ustępach z oknem i jedną kabiną, a w innych - mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączaną automatycznie.

        3. Przedsionków, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie wymagają ustępy przy salach zajęć w żłobkach i przedszkolach oraz przy pokojach dla chorych w szpitalach.

 §86

 1. W budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, co najmniej jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higienicznosanitarnych powinno być przystosowane dla tych osób przez:

           1)  zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m,

           2)  stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów,

           3)  zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustępowej i umywalki, a także jednego natrysku, jeżeli ze względu na przeznaczenie                                 przewiduje się w budynku takie urządzenia,

           4)  zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych.

 1. Dopuszcza się stosowanie pojedynczego ustępu dla osób niepełnosprawnych bez przedsionka oddzielającego od komunikacji ogólnej.

Dz. U. Nr 75

§85

 1. Ustępy ogólnodostępne w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i zakładów pracy powinny mieć wejścia z dróg komunikacji ogólnej.
 2. W ustępach ogólnodostępnych należy stosować:

            1)  przedsionki, oddzielone ścianami pełnymi na całą wysokość pomieszczenia, w których mogą być instalowane tylko umywalki,

            2)  drzwi o szerokości co najmniej 0,9 m,

            3)  drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz, o szerokości co najmniej 0,8 m, a do kabin przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, co
                 najmniej 0,9 m,

           4)  przegrody dzielące ustęp damski od męskiego, wykonane jako ściany pełne na całą wysokość pomieszczenia,

           5)  miski ustępowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokości co najmniej 1 m i długości 1,10 m, ze ściankami i drzwiami o wysokości co najmniej 2 m z                             prześwitem nad podłogą 0,15 m; oddzielenia nie wymagają ustępy dla dzieci w żłobkach i przedszkolach,

           6)  wpusty kanalizacyjne podłogowe z syfonem oraz armaturę czerpalną ze złączką do węża w pomieszczeniach z pisuarem lub mających więcej niż 4 kabiny                                   ustępowe,

           7)  wentylację grawitacyjną lub mechaniczną - w ustępach z oknem i jedną kabiną, a w innych - mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączaną automatycznie.

 1. Przedsionków, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie wymagają ustępy przy salach zajęć w żłobkach i przedszkolach oraz przy pokojach dla chorych w szpitalach.

Istnieją rozbieżności co do interpretacji znaczenia „ściany pełnej na całą wysokość pomieszczenia”. Na pewno wymagana jest dodatkowa blenda do sufitu, ale wątpliwości pojawiają się z prześwitem przy podłodze. Nie do końca wiadomo, czy zastosować kabiny systemowe na nogach, czy mocowane do ziemi. Warto w tej kwestii skonsultować się z Inspektorem Nadzoru i Sanepidem - właściwym dla danej inwestycji.   

Dz. U. Nr 75

§84

 1. W budynku użyteczności publicznej i zakładu pracy należy urządzić ustępy ogólnodostępne. Jeżeli liczba osób w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi na danej kondygnacji jest mniejsza od 10, dopuszcza się umieszczenie ustępu na najbliższej, wyższej lub niższej kondygnacji.
 2. W budynkach, o których mowa w ust. 1, w ustępach ogólnodostępnych powinna przypadać co najmniej jedna umywalka na 20 osób, co najmniej jedna miska ustępowa i jeden pisuar na 30 mężczyzn oraz jedna miska ustępowa na 20 kobiet, jeżeli przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nie stanowią inaczej. W przypadku gdy w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi liczba osób jest mniejsza niż 10, dopuszcza się umieszczenie wspólnego ustępu dla kobiet i mężczyzn.
 3. W budynkach, o których mowa w ust. 1, odległość od stanowiska pracy lub miejsca przebywania ludzi do najbliższego ustępu nie może być większa niż 75 m, a od stanowiska pracy chronionej - niż 50 m.

 

Dz. U. Nr 129

Rozdział 3

Umywalnie i pomieszczenia z natryskami

§ 17

 1. W skład zespołu szatni powinny wchodzić umywalnie łatwo dostępne dla pracowników i zapewniające bezkolizyjny ruch pracowników już umytych i przebranych w odzież własną.

§ 18

 1. Umywalnia powinna być wyposażona w umywalki emaliowane lub wykonane z materiału odpornego na korozję, zgodne z Polską Normą.
 2. Do umywalek powinna być doprowadzona woda bieżąca - ciepła i zimna.
 3. Szerokość przejścia między umywalkami a ścianą przeciwległą powinna wynosić nie mniej niż 1,3 m, a między dwoma rzędami umywalek - nie mniej niż 2 m.

§19

 1. Na każdych dziesięciu pracowników najliczniejszej zmiany powinna w umywalni przypadać co najmniej jedna umywalka indywidualna, a przy pracach brudzących i w kontakcie z substancjami szkodliwymi lub zakaźnymi - co najmniej jedna umywalka na każdych pięciu pracowników - lecz nie mniej niż jedna przy mniejszej liczbie zatrudnionych. W przypadku zastosowania umywalek szeregowych do mycia zbiorowego (np. na placach budowy) powinno przypadać co najmniej jedno stanowisko do mycia (zawór czerpalny wody) na każdych pięciu pracowników jednocześnie zatrudnionych. 
 2. Na każdych trzydziestu mężczyzn lub na każde dwadzieścia kobiet jednocześnie zatrudnionych przy pracach biurowych lub w warunkach zbliżonych do tych prac powinna przypadać co najmniej jedna umywalka, lecz nie mniej niż jedna umywalka przy mniejszej liczbie zatrudnionych. Umywalki powinny być instalowane w pomieszczeniach ustępów lub w ich przedsionkach izolacyjnych.

§20

 1. Dla pracowników narażonych na zabrudzenie nóg przy pracy powinny być instalowane w umywalniach brodziki do mycia nóg z doprowadzeniem ciepłej wody, w ilości co najmniej jeden brodzik na każdych dziesięciu użytkowników. Brodziki nie są wymagane dla pracowników zatrudnionych przy pracach na otwartej przestrzeni - poza terenem zakładu pracy.

§21

 1. W zespole szatni powinny znajdować się pomieszczenia z natryskami, jeśli wymagają tego warunki pracy lub ochrona zdrowia pracowników.
 2. Pomieszczenia z natryskami powinny być łatwo dostępne dla pracowników i zapewniać bezkolizyjny ruch pracowników już umytych i ubranych w odzież własną.

§22

 1. Na każdych ośmiu pracowników najliczniejszej zmiany wykonujących prace powodujące zabrudzenie ich ciała powinna przypadać co najmniej jedna kabina natryskowa, a przy pracach, o których mowa w § 16 ust. 1, co najmniej jedna kabina natryskowa na każdych pięciu pracowników - lecz nie mniej niż jedna przy mniejszej liczbie zatrudnionych.
 2. Wymiary kabin natryskowych powinny być zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi. Szerokość przejścia między dwoma rzędami kabin, przy zastosowaniu zasłon zasuwanych lub ścianek osłaniających powinna wynosić co najmniej 1,30 m, a między kabinami i ścianą - co najmniej 0,90 m.

§23

 1. W pomieszczeniu z natryskami poszczególne sitka powinny być zainstalowane w oddzielnych kabinach i umieszczone w taki sposób, aby strumień wody spływał na ramiona, a nie na głowę.
 2. Pomieszczenie z natryskami, w którym znajduje się więcej niż sześć sitek, powinno być oddzielone od szatni pomieszczeniem izolującym.
 3. Do natrysków powinna być doprowadzona woda bieżąca zimna i ciepła. Woda zużyta powinna być odprowadzana do kanalizacji.
 4. Przy pomieszczeniach z natryskami powinna znajdować się wydzielona kabina z jedną miską ustępową na każde dziesięć natrysków, lecz nie mniej niż jedną.

 §24

 1. Temperatura wody ciepłej doprowadzonej do umywalek, natrysków i brodzików przy stosowaniu centralnej regulacji lub zbiorowego mieszania wody powinna wynosić od 35 °C do 40 °C (od 308 K do 313 K), a w przypadku indywidualnego mieszania wody - od 50 °C do 60 °C (323 K do 333 K).
 2. W pomieszczeniach umywalni należy zapewnić co najmniej dwukrotną wymianę powietrza w ciągu godziny, natomiast w pomieszczeniach z natryskami wymiana ta nie powinna być mniejsza niż pięciokrotna w ciągu godziny.

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE

Są trzy najważniejsze aspekty, które trzeba rozważyć przed podjęciem decyzji o rodzaju kabin: jakość, pracochłonność oraz cena. Rozwiązania systemowe łączą wysokiej jakości materiał ze stosunkowo szybkim i łatwym montażem (kabina systemowa 1 dzień / kabina murowana 5 dni) co pozwala zachować dobrą cenę.

Zalety rozwiązań systemowych:

- korzystny stosunek jakości do ceny

- szybki montaż zdecydowanie obniża koszty

- nieinwazyjny demontaż pozwala na zmiany aranżacji i sprawne odświeżenie toalety

- łatwość w czyszczeniu, dzięki prześwitowi 15 cm nie tylko zachowana jest cyrkulacja powietrza, ale również wyeliminowano puchnięcie drzwi i framug

- maksymalne wykorzystanie powierzchni, płyta HPL ma 10mm grubości

- płyta HPL dzięki wysokiej odporności na ścieranie, uderzenia, środki chemiczne broni się przed aktami wandalizmu

Oprócz rodzaju płyty trzeba, także podjąć decyzję jakie okucia. Do wyboru są poliamidowe lub ze stali nierdzewnej.

Budowa okuć poliamidowych: trzpień i podstawa wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, całość powlekana tworzywem sztucznym.

Budowa okuć ze stali nierdzewnej: trzpień i podstawa wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie.

Okucia ze stali są bardziej wytrzymałe i ładnie się prezentują, za to okucia z poliamidu nadrabiają ceną. Wybór zależy od priorytetów naszych Klientów.

Istnieje, także możliwość wykonania zabudowy do ziemi, nie ma wtedy potrzeby używania nóg. Płyta (zaleca się HPL) będzie mocowana za pomocą ceowników. Do wyboru pozostaną zawias, gałka i blokada.

Do płyt o grubościach 10-25 mm nie stosuje się klamek, tylko gałki.

Składem, grubością, właściwościami, przeznaczeniem i ceną. A szczegóły poniżej:

Do pomieszczeń suchych:

Płyty laminowane są produktem wykonanym na bazie trójwarstwowej płyty wiórowej pokrytej jednostronnie lub dwustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi, co nadaje im ostateczne wykończenie płaszczyzn nie wymagających dalszej obróbki. Proces laminowania polega na zaprasowaniu filmu dekoracyjnego na płytę, przy jednoczesnym nadaniu struktury. Do konserwacji płyt laminowanych zaleca się stosowanie miękkiej, suchej lub wilgotnej, ściereczki. Ponieważ powierzchnia laminowana jest powierzchnią „ostatecznie skończoną”, nie można stosować żadnych środków agresywnie czyszczących (np. rozpuszczalniki) ani nabłyszczających. Krawędzie płyt wiórowych laminowanych wykańczane są obrzeżem PCV lub ABS. Najpopularniejsza grubość stosowana do kabin systemowych: 18 mm.

Do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności:

HPL (high pressure laminate) oznacza laminat otrzymywany pod wysokim ciśnieniem, zwany także warstwowym tworzywem termoutwardzalnym. HPL składa się z kilku warstw papieru impregnowanego żywicą. Wewnątrz są to arkusze nasączone żywicą fenolową, a na zewnątrz arkusze dekoracyjnego papieru impregnowanego żywicą melaminową. Do produkcji HPL potrzebne jest wysokie ciśnienie oraz wysoka temperatura. Ciśnienie sięga nawet 9 MPa, a temperatura ponad 150°C. Płyty charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie, udar, zarysowania, temperaturę, wilgoć i parę wodną. Materiał posiada zamkniętą, higieniczną powierzchnię odporną na środki chemiczne stosowane w gospodarstwie domowym. Jest bardzo łatwy w utrzymaniu i pielęgnacji oraz neutralny w kontakcie z żywnością. Żeby zniwelować ostre brzegi, krawędzie płyt HPL zostają ofrezowane. Nie okleja się ich ani PCV, ani ABS, tylko pozostawia widoczny rdzeń, który różni się od koloru płyty. Najczęściej jest czarny lub brązowy. Można zamówić płyty HPL z rdzeniem barwionym w masie w kolorach białym lub czarnym. Najpopularniejsza grubość stosowana do kabin systemowych: 10 i 12 mm

Płyta HPL ze względu na bardziej skomplikowany proces produkcji oraz właściwości jest droższym rozwiązaniem od płyt wiórowych laminowanych. Aby dobrać odpowiedni materiał do inwestycji trzeba przeanalizować środowisko, jakie będzie występować w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

Czas realizacji zależy od wybranego dekoru i grubości płyty oraz sposobu dostawy i montażu.

Kabiny w standardowych kolorach i grubościach na wysyłkę lub odbiór własny realizowane są do 10 dni roboczych od wpłaty zaliczki i potwierdzenia wymiarów rzeczywistych.

Termin realizacji kabin w standardowych kolorach i grubościach z montażem zależy od wolnego miejsca w kalendarzu Wykonawcy oraz gotowości frontu robót Zamawiającego. Od 10 dni roboczych i więcej liczonych od wpłaty zaliczki i potwierdzenia wymiarów rzeczywistych lub pomiaru.

Termin realizacji kabin o niestandardowych dekorach i grubościach ustalany jest indywidualnie ok. 6-8 tygodni od wpłaty zaliczki.

Aby przygotować dopasowaną ofertę potrzebujemy następujących informacji:

- nazwa firmy i NIP

- dane kontaktowe

- rysunek lub szkic z wymiarami i ustawieniem kabin

- miejsce realizacji lub wysyłki

- przeznaczenie obiektu

- planowany termin realizacji

- etapowość prac

- czy oferta ma być na wysyłkę, czy z montażem

- rodzaj i kolor płyty

- rodzaj okuć

- budżet

- nietypowe warunki handlowe, jeżeli występują

Zapraszamy do kontaktu!

Formularz kontaktowy

Prosimy o jego wypełnienie, odezwiemy się najszybciej jak to możliwe

TOP